English version below

Kære alle medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet

Folketingets partier indgik natten til torsdag, d. 21. maj 2020 en aftale om at udvide fase 2 af genåbningen af det danske samfund. I aftalen indgår bl.a. fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, mulighed for at afvikle alle mundtlige eksaminer fysisk samt genåbning af den offentlige sektor undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland fra onsdag den 27. maj 2020.

Det betyder for Aalborg Universitet, at der vil være forskel på konsekvenserne for campus i Aalborg, Esbjerg og København.

I Aalborg og Esbjerg betyder det, at alle videnskabelige- og teknisk administrative medarbejdere kan møde ind, dog tidligst fra onsdag d. 27. maj. Hvornår det kommer til at ske, afhænger af de mere præcise retningslinjer for åbningen, og i hvilket omfang campusserne i Aalborg og Esbjerg kan opfylde disse. Det vil du høre mere om snarest i næste uge, men forbered dig på, at det inden længe bliver muligt at møde kollegaer personligt. Vi er meget opmærksomme på at overholde de sundhedsmæssige retningslinjer, hvorfor det er for tidligt at sige, hvordan og hvornår vi kan åbne. Men vi vil gøre det så hurtigt som praktisk og sikkerhedsmæssigt muligt.

Direktionen på Aalborg Universitet har tidligere besluttet, at for at have tid nok til planlægning og sikkerhed omkring eksaminer skal disse foregå digitalt. Selvom der nu er åbnet for, at mundtlige eksaminer kan foregå ved fysisk fremmøde, ændres denne beslutning ikke, medmindre du hører nærmere fra dit studie i løbet af næste uge.

Der åbnes ikke for mere ordinær undervisning i forårssemesteret end den, der allerede er åbnet for.

På campus i København betyder udvidelsen af fase 2 åbningen, at al forskning, hvor der er særlig behov for fysisk tilstedeværelse, kan gennemføres på campus. De forskere og tilhørende teknikere og administrative medarbejdere, som udover de allerede udmeldte vil kunne møde ind på campus, vil få direkte besked i næste uge fra deres institutleder hhv. sekretariatschef.

På campus i København skal teknisk-administrative medarbejdere derfor ikke møde, medmindre de allerede er eller vil blive tilknyttet nødvendig forskning, undervisning eller eksamen, hvor der krav om fysisk tilstedeværelse.

Der åbnes heller ikke i København for mere ordinær undervisning i forårssemesteret end den, der allerede er åbnet for.

I de kommende dage vil vi mere detaljeret planlægge og  afklare konsekvenserne af denne yderligere åbning samt den differentierede åbning på universitetets tre campusser. Alle vil herefter få mere detaljerede oplysninger.

Fortsat god Kristi Himmelfartsdag.

Venlig hilsen

Per Michael Johansen

Rektor

Per Michael Johansen


Dear Aalborg University staff and students,

On the night of 21 May 2020, the parties in parliament parties signed an agreement to extend phase 2 of the reopening of Danish society. The agreement includes the following: full opening of public research activities, the option to hold exams with physical attendance, and the reopening of the public sector as of Wednesday 27 May 2020, except in the Capital Region and Region Zealand.

This means that the Aalborg University campuses in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen will be differentially impacted.

In Aalborg and Esbjerg, all academic and technical-administrative staff can come to campus, as of Wednesday, 27 May at the earliest. When this will actually happen depends on the more precise guidelines for opening and the extent to which the campuses in Aalborg and Esbjerg are able to meet these guidelines. You will hear more about this as soon as next week, but be prepared that before too long you’ll see your colleagues in person. We are very mindful of adhering to the health guidelines, which is why it is too early to say how and when we can open. But we would like to do it as soon as it is practical and safe to do so.

The Executive Management at Aalborg University previously decided that in order to have enough time for planning and security around exams, these must take place digitally. Although physical attendance is now possible for oral examinations, this decision will not be changed unless you hear more from your programme during the next week.

The opening for ordinary teaching will not be expanded further in the spring semester than what is already taking place.

On the campus in Copenhagen, the extension of the phase 2 opening means that all research where there is a particular need for physical presence can be carried out on campus. The researchers and associated technicians and administrative staff, who are in addition to those already allowed to come to campus, will be notified directly next week from their head of department or head of secretariat.

Therefore, on the campus in Copenhagen, technical-administrative staff members do not come to campus unless they are already or will be associated with necessary research, teaching or exams where physical presence is required.

Ordinary teaching in Copenhagen will also not be expanded further in the spring semester than what is already taking place.

In the coming days, we plan and clarify in more detail the implications of this further opening, as well as the differences in the opening on the university’s three campuses. Everyone will then receive more detailed information.

I hope you continued to have a good Ascension Day weekend.

Best regards,

Per Michael Johansen Rector