English version below

Kære alle

Det bliver nu muligt at afholde fysiske mundtlige eksamener kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Det er konsekvensen af den udvidede fase 2 genåbning af det danske samfund.

Medarbejdere i Aalborg og Esbjerg kan nu møde fysisk på arbejde igen, hvis det sker sundhedsmæssigt forsvarligt og efter besked fra deres nærmeste leder. I København gælder de hidtidige retningslinjer, hvor medarbejdere kun undtagelsesvist kan møde.

Læs mere herunder:

For studerende i Aalborg, Esbjerg og København

Det er i forbindelse med udvidelsen af genåbningens fase 2 blevet muligt at afholde fysisk mundtlig eksamen. Derfor afholder AAU nu fysisk mundtlig eksamen for kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Såfremt en studerende IKKE ønsker fysisk eksamen, kontaktes studiesekretæren hurtigst muligt. Studienævnet fastsætter en frist for, hvornår de studerende senest skal give studiesekretæren besked, hvis de ønsker at deltage i prøven digitalt.

Pårørende har ikke adgang til universitetet i forbindelse med fejring af eksamen.

Studienævnene beslutter, i hvilket omfang øvrige mundtlige eksamener skal afvikles digitalt eller fysisk under hensyntagen til faglige og fysiske forhold. Studerende får direkte besked fra deres studie.

Ud over fremmøde til mundtlige eksamener som beskrevet ovenfor, er universitetet fortsat lukket for studerende, medmindre de er blevet meddelt adgang under en af genåbningens tidligere faser.

Al undervisning i resten af forårssemesteret foregår også stadig digitalt, bortset fra undervisningsaktiviteter, hvor der er stort behov for fysisk tilstedeværelse, og hvor der derfor tidligere er meddelt adgang til universitetet.

For medarbejdere i Aalborg og Esbjerg

Udvidelsen af fase 2 indebærer, at VIP- og TAP-personale i Aalborg og Esbjerg får mulighed for at møde fysisk op på arbejde igen. Tilbagevenden skal dog ske kontrolleret og under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold af hensyn til den fortsatte smitterisiko.

Da arbejdsforhold og arbejdsopgaver varierer betragteligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, står institut- og afdelingsledere hver især for at planlægge, hvordan tilbagevenden for deres medarbejdere kan ske på en tryg og forsvarlig måde. Dette betyder, at alle ikke nødvendigvis får adgang til universitetet i samme tempo eller omfang.

Medarbejdere, som ikke er blevet meddelt adgang under tidligere faser af genåbningen, skal derfor IKKE MØDE OP på universitetet, før de har fået specifik besked fra deres nærmeste leder.

For medarbejdere i København

Universitetet er fortsat lukket for alle andre end de medarbejdere, som er blevet meddelt adgang under en af de tidligere faser af genåbningen. Der kan dog blive tale om, at yderligere personale får adgang til universitetet i forbindelse med fysisk afvikling af eksamener som beskrevet ovenfor. De berørte får direkte besked fra deres nærmeste leder.

Venlig hilsen

Per Michael Johansen

Rektor


Dear all,

It will now be possible to hold physical oral exams for Master’s theses, Bachelor’s projects and Professional Master’s final projects. This is the consequence of the expanded phase 2 reopening of Danish society.

Staff members in Aalborg and Esbjerg can now physically come to work again if this takes place in a sound manner health-wise and upon notification from their immediate superior. In Copenhagen, the previous guidelines apply where staff members can come to campus only in exceptional cases.

Read more below:

For students in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen

With the expansion of phase 2 of the reopening, oral exams with physical attendance are now possible. Therefore, AAU will now hold oral exams with physical attendance for Master’s theses, Bachelor’s projects and Professional Master’s final projects. If a student does not wish to physically attend an exam, the programme secretary must be contacted as soon as possible. The study board sets a deadline for the latest that students must notify the programme secretary if they wish to take an exam digitally.

Family members and friends do not have access to the university for examination celebrations.

The study boards decide to what extent other oral exams are conducted digitally or physically, taking into account academic and physical circumstances. Students are notified directly by their programme.

Other than attending oral exams as described above, the university remains closed to students unless they have been granted access during one of the earlier phases of the reopening.

All teaching for the remainder of the spring semester is also still done digitally, except for teaching activities where physical presence is necessary and access to the university was therefore granted previously.

For staff members in Aalborg and Esbjerg

The expansion of phase 2 means that academic staff and technical and administrative staff in Aalborg and Esbjerg will have the opportunity to physically come to work again. However, the return must take place in a controlled and defensible way in terms of health given the continued risk of infection.

Given that working conditions and work tasks vary considerably from workplace to workplace, department and division managers are each responsible for planning how the return of their staff members can be done in a safe and responsible way. This means that not everyone necessarily will have access to the university at the same pace or to the same extent.

Therefore, staff members who have not been granted access during earlier phases of the reopening should NOT show up at the university until they have received specific notice from their immediate superior.

For staff members in Copenhagen

The university remains closed to all, except those who were granted access during one of the earlier phases of the reopening. However, additional staff members may have access to the university for conducting exams with physical attendance as described above. Those affected will be notified directly by their immediate superior.

Kind regards,

Per Michael Johansen Rector