English below

Kære alle

I sidste uge indgik Folketingets partier en aftale om genåbning af Danmark (fase 2), som omfatter en genåbning af undervisning og eksamener på universiteterne, hvor fysisk fremmøde er påkrævet. Den efterfølgende dialog mellem myndighederne og universiteterne er resulteret i, at Aalborg Universitet fra mandag den 18. maj må give 820 studerende og 402 medarbejdere adgang til universitetets tre campusser på samme tid.

Adgang til såvel studerende som medarbejdere gives dog kun i forbindelse med undervisning og eksamener, som ikke kan afvikles online, og hvor kravet om online undervisning og eksamen derfor hindrer de studerendes fremdrift. Det kan dreje sig om følgende:

  • Studerende, som har brug for adgang til laboratorier, klinikker, værksteder eller praktiske elementer.
  • Afholdelse af undervisning eller prøver, hvor fysisk tilstedeværelse er essentiel.
  • Studerende, undervisere og bedømmere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der ikke kan deltage i eller afvikle undervisning og/eller prøve digitalt.

Det er dekansekretariaterne på fakulteterne, der koordinerer og planlægger adgangen til universitetet under fase 2. Studerende og medarbejdere, som gives adgang, får i den kommende tid direkte besked om, hvornår, hvor længe og hvortil de har adgang.

Studerende og medarbejdere, som får adgang til universitetet under fase 2, er i tillæg til de 362 samtidige medarbejdere og studerende, som fik adgang til forskningslaboratorier under genåbningens fase 1.

Det er vigtigt at understrege, at Aalborg Universitet stadig principielt er lukket for fysisk adgang, at undervisning og eksamener som hovedregel stadig afvikles digitalt, og at det kun er en lille del af universitetets 20.000 studerende og 3.500 medarbejdere, der får midlertidig adgang til AAU’s bygninger under fase 2.

Med venlig hilsen

Per Michael Johansen

Rektor


Dear all,

Last week, the parties in Parliament reached an agreement on the reopening of Denmark (phase 2) that includes reopening for teaching and exams at the universities where physical attendance is required. The subsequent dialogue between the authorities and the universities resulted in Aalborg University being allowed to grant 820 students and 402 staff members access to the university’s three campuses at the same time as of Monday 18 May.

However, access to students and staff members is granted only for teaching and exams that cannot be conducted online, and where the requirement of online teaching and examination thus hinders students’ progress. This may relate to the following:

  • Students who need access to laboratories, clinics, workshops or practical elements
  • Teaching or exams where physical presence is essential
  • Students, teaching staff and assessors with physical or mental impairments who are not able take part in or conduct teaching and/or exams digitally

The faculties’ dean’s offices are coordinating and planning access to the university during phase 2. In the near future, students and staff granted access will be directly notified as to when, how long and where they have access.

Students and staff granted access to the university during phase 2 are in addition to the 362 staff members and students who were admitted to research laboratories during phase 1 of the reopening.

It is important to emphasize that Aalborg University, in principle, is still closed to physical access; that, as a general rule, teaching and exams are still conducted digitally; and that only a small proportion of the university’s 20,000 students and 3,500 staff members will have temporary access to AAU buildings during phase 2.

Kind regards,

Per Michael Johansen

Rector