Dansk version nedenunder

What comes to your mind when you think of Easter? For Danes, as well as many Europeans, it’s a time associated with family gatherings, full of good food and company. Children would probably point out all those candy eggs the Easter bunny leaves for them to find. All in all, Easter, similarly to Christmas, is fun! But for me, it has always been connected to feelings of shame, anger, and humiliation. Because Czech Easter sucks – especially if you happen to be a woman.

TEKST Vera Dvorakova

Pagan past, Christian present
Easter in the Czech Republic is actually an interesting holiday. Its roots can be tracked to Western Slavic celebrations of the start of spring. To this day, people in some Czech regions make a dummy made of thatch, a representation of Death or Winter, dress it up in women’s clothing and sometimes decorate it with eggs or ribbons. Its name differs from region to region, from Morana (Slavic personification of Death) to Smrtka (Grim Reaper). The dummy is put on a wooden rod and paraded to the accompaniment of songs and either buried in the ground, tossed in a ditch, or simply burned. This act is supposed to return her back to the underground and welcome her sister Vesna – the personification of spring.

In many countries, pagan spring celebrations have blended with the Christian resurrection of Jesus Christ. And the Czech Republic is no different. Nowadays, Easter is first and foremost connected to the Holy Week, lasting from Palm Sunday (Květná neděle) until Easter Sunday (Boží hod Velikonoční). These days are traditionally dedicated to prayers, fasting and feasting. Of course, there are also customs very specific to the Czech Republic, such as eating green vegetables on Maundy Thursday. The reason? This day is called Green Thursday (Zelený čtvrtek) and green vegetables eaten on this day ensure health for the whole year. Recently, many breweries began releasing a special edition of green beer to celebrate this day. Or, more likely, to make more money from beer sales.

The “fun for men” part
There is one tradition, however, which distinguishes the Czech (as well as Polish and Slovak) version of Easter from the others. That tradition is called “pomlázka”. According to this tradition, every Easter Monday, boys and men get up early in the morning and take a “pomlázka“ or “karabáč“ – an Easter whip made up to 24 willow rods and decorated with colourful ribbons. With this instrument in hand, and sometimes dressed in traditional clothing of their region, they visit families with female members in their neighbourhood. At each stop, the men have to say or sing a song (koleda) related to Easter themes, such as eggs, hens, spring and fertility. Then the women turn around and let the carol-singers whip their bottoms with Easter whips. Some men also pour a little bit of water or cologne on the women. The more aggressive ones throw them in a bathtub filled with water. All this is to ensure the health and fertility of the women for another year. Once this ritual is over, the women give the carol-singers either an egg they had decorated with wax and other techniques, or they tie another ribbon to the men’s Easter whip. A shot of the traditional Czech spirit “slivovice” is also very much in order.

 Of course, this very tradition is practiced much less now than a hundred years ago. Nowadays, it is mostly smaller towns and villages where you can meet the carol-singers. The citizens of bigger cities are more likely to skip it or to partake in it within their family circle.

A problematic tradition
While pomlázka can definitely be a nice tradition, younger generations are beginning to consider it bullying. And that‘s no surprise – pomlázka can go awry fast. Growing up in a small village in the Northeastern part of the country, I have heard many a story about girls destroying walls or bathtubs in their bathrooms, while fighting to not be thrown into a bathtub. But to me, there is also something more sinnister than that. It’s the underlying notion of what it means to be a woman for many Czechs. This tradition normalises the conservative gender norms many Czechs still subscribe to. Men are manly, aggressive and dominant, while women remain silent and do what they’re told. No is not an accepted answer.

In the old times, before Christianity took over, the tradition of pomlázka included everyone. Men, women, old and young, everyone was whipped a little. After all, the act of whipping was supposed to keep one healthy – so why limit it to women? Or, if we’re more civilised than our pagan ancestors, why not eliminate this tradition altogether? Instead of splitting the male and female parts of our family for Easter, we can all gather together, have a hygge brunch like the Danes do and simply enjoy the coming of spring. I adopted Danish Easter straight away. It’s simple, comfortable and I get to eat a lot. So hopefully, in a few decades or centuries, more Czechs will adopt it, too.


Kvinder skal da piskes, ikke?

En kort guide til Tjekkisk påske

TEKST Vera Dvorakova
OVERSÆTTELSE Oliver Rothwell Pedersen

Hvad tænker du på, når man nævner påske? For danskere, og for de fleste europæere, er det en tid fyldt med familietid, god mad og hyggeligt selskab. Børn ville nok påpege, at æggene som påskeharen efterlader til dem, er det centrale. Kort sagt, påske, som julen, er sjov! Men for mig har det altid været forbundet med følelser såsom skam, vrede, og ydmygelse. Det’ fordi tjekkisk påske er nederen – især hvis du er en kvinde.

Hedensk fortid, kristen nutid
Den tjekkiske påske er faktisk en spændende højtid. Den slår rod i den vestslaviske fejring af forårets begyndelse. Til dags dato laver folk i nogle tjekkiske regioner stadig menneskelige figurer af halm som en repræsentation af død eller vinter, klæder den til i dametøj og pynter den af og til med æg eller sløjfer. Navnet varierer fra region til region, fra Morana (den slaviske personificering af døden) til Smrtka (manden med leen). Den menneskelige figur er sat på en træpind og paraderet omkring med sang og bliver enten begravet i jorden, kastet i en grøft eller bare brændt. Dette skulle vænne hende tilbage til underverdenen og bede hendes søster Vesna, som er personificeringen af forår, velkommen .

I mange lande har man blandet hedenske fejringer med den kristne opstandelse af Jesus Kristus. Og Tjekkiet er ikke så anderledes. Nu til dags er påsken først og fremmest forbundet med den hellige uge, som varer fra Palmesøndag (Květná neděle) til Påskesøndag (Boží hod Velikonoční). Disse dage er sædvanligvis dedikeret til at bede, faste og feste. Selvfølgelig er der skikke specifikke til Tjekkiet, såsom at spise grønne grøntsager på Skærtorsdag. Hvorfor? Denne dag er kaldt Grønnetorsdag (Zelený čtvrtek), og grøntsager spises for at sikre sig godt helbred året rundt. For nylig er mange bryggerier begyndt at lancere en specialudgave af grøn øl for at fejre dagen. Eller, nærmere, for at få større fortjeneste.

Den ’sjove del’ for mænd
Der er dog en tradition, hvilket adskiller den tjekkiske, såvel som den polske og slovakiske, version af påske fra de andre. Traditionen kaldes ”pomlázka”. Traditionen ret står drenge og mænd op tidligt om morgenen og tager en ”pomlázka” eller ” karabáč” – en påskepisk lavet af op til 24 piletræsstænger, pyntet med farverige sløjfer. Med instrumentet i hånden, og nogle gange klædt ud i traditionelt tøj fra deres region, besøger de familier med kvindelige medlemmer i deres nabolag. Ved hvert stop skal mændene sige eller synge en sang (koleda), som er knyttet til påskens tema, såsom æg, høner, forår og frugtbarhed. Så vender kvinderne sig om og lader deres påskesangere piske deres bagdele med påskepisken. Nogle mænd hælder også en smule vand eller parfume på kvinderne. De mere aggressive kaster dem i et badekar fyldt med vand. Dette er alt sammen for at sikre det gode helbred og god frugtbarhed af kvinderne for endnu et år. Når ritualet er forbi, giver kvinderne deres påskesangere enten et æg, som de har pyntet med stearin og andre måder, eller de giver dem endnu en sløjfe på deres påskepiske. Et shotglas af den traditionelle spiritus ”slivovice” er også i god orden.

Selvfølgelig er denne tradition udøvet mindre i dag end før. Nu til dags er det for det meste de mindre byer eller landsbyer, hvor man kan møde dem som synger. Beboerne i de større byer undlader traditionen, eller foretager den i den familiære kreds.

En problematisk tradition
Mens pomlázka bestemt kan være en fin tradition, så anser de yngre generationer det som værende mobberi. Og det er ikke den store overraskelse – pomlázka can meget hurtigt gå af sporet. Når man er vokset op i en flække i den nordøstlige del af landet, så har man hørt mange historier om piger, der har ødelagt vægge eller badekar, mens de har gjort modstand fra at blive kastet i et badekar. Men for mig er der noget mere dystert end det i færde. Der er en underliggende tone af, hvad det betyder at være en kvinde for mange tjekkere. Denne tradition normaliserer de konservative kønsnormer mange tjekkere stadig understøtter. Mænd er mandlige, aggressive og dominante, mens kvinder forholder sig stumme og gør, hvad der bliver sagt. Det er uacceptabelt at sige fra.

I de gamle dage, før kristendommen tog over, inkluderede traditionen pomlázka alle. Mænd, kvinder, ældre og yngre mennesker – alle var pisket en smule. I sidste ende skulle al den pisken forbedre ens sundhed – så hvorfor begrænse det til kvinder? Eller, hvis vi er mere civiliserede end vores hedenske forfædre, hvorfor så ikke gøre det af med traditionen? I stedet for at splitte vores familie hver påske kunne vi samle familien for at have en hyggelig brunch, som danskerne gør og bare nyde påsken og foråret. Jeg tog hurtigt den danske form for påske til mig. Den er simpel, behagelig, og jeg spiser en masse. Så forhåbentligt, om et par årtier eller århundreder, vil flere tjekkere  gøre det samme.