2018 var 50 året for studenteroprøret, hvor studerende kæmpede om at få medindflydelse på universiteterne. Op gennem 60’erne var der stor utilfredshed blandt de studerende og særligt hos de psykologistuderende på Københavns Universitet. De studerende oplevede undervisningen som ensformigt, og med et øget antal indskrevne studerende fulgte universitetets fysiske forhold heller ikke med. De studerende oplevede i disse år at universiteternes styre var dybt forældet, og kæmpede derfor for mere medindflydelse på både undervisningen og forskningen.
Den 21. marts 1968 bevægede en større gruppe psykologistuderende ind i Studiegården på Københavns Universitet, hvor psykologistudiet havde lokaler og administrationen havde kontorer. Her havde de på murerne malet ’Bryd professorvældet, medbestemmelse nu’, hvilket var startskuddet på den medbestemmelse, vi kender på universiteterne i dag.

Den 30. november 2018 åbnede ’stemmeurnerne’ endnu engang op på AAU. Her var der flere af vores medstuderende som stillede op. Måske er du lige startet på universitetet eller måske har du ligesom jeg gået en række år på universitet uden rigtigt at forholde dig til, hvad valget egentlig går ud på? Jeg skal ikke være bleg for at indrømme, at jeg ikke havde ret meget forstand på de forskellige organer på universitetet, før jeg satte mig ned og skrev den her artikel. Lige derfor er denne artikel endnu vigtigere, synes jeg, for måske sidder der studerende, der ligesom jeg, ikke aner hvad de, der bliver valgt ind under AAU valg er med til at bestemme i det hele taget.

Let’s talk about the basics.

I den her artikel har vi af praktiske årsager valgt, at sætte særligt fokus, på de der er blevet valgt ind til Bestyrelsen og de forskellige Akademiske Råd. Men inden jeg fortæller dig om de forskellige Akademiske Råd, synes jeg lige vi skal tage et smut forbi bestyrelsen på AAU.
Bestyrelsen på AAU består af 11 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to er studierepræsentanter som er indvalgt to år af gangen, men på skift, så en af disse pladser er derfor til valg hvert år. De to indvalgte er Christian Juel Nicolajsen og Simon Mæng Tjørnehøj. Christian er ny indvalgt for Studentersamfundet og læser Økonomistyring på 8. semester. Christian har valgt at stille op for Studentersamfundet, da han ikke ønsker at repræsentere et specifikt studie. Man kan tydeligt mærke at Christian går op i, at han er valgt ind i bestyrelsen (og Akademisk Råd for det Samfundsvidenskabelige Fakultet), da han har fokus på, at han er de studerendes stemme. ” Mine mærkesager udarbejdes i samarbejde med mine medstuderende og derfor kan mine medstuderende altid kontakte mig. Hertil kan det også siges at mit valg slogan var ”Din stemme”, da jeg er netop skal repræsentere mine med studerende”, fortæller Christian til Agenda.

Simon Mæng Tjørnehøj, er den anden studerende, der er valgt ind i Bestyrelsen. Simon studerer Lægevidenskab på 8. semester og er også valgt ind i det Akademiske Råd, men for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Simon har også tidligere været valgt ind i flere forskellige organer på universitetet og har blandt andet valgt at fortsætte i Akademisk Råd, fordi han ønsker, at de studerende får at vide, hvad der foregår, således at alle kan være med til at finde de mest optimale løsninger. Personligt vil Simon kæmpe for, at de studerende ikke bliver overset i den nye konstellation omkring institutterne, og så håber han at få studietrivsel sat på dagsordenen i det kommende år.

Akademisk råd

På Aalborg Universitet er der 5 Akademiske Råd; et ved hvert fakultet: Det Humanistiske Fakultet, Det Ingeniør ‐ og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det tekniske Fakultet for IT og Design
For hvert fakultet bliver der under AAU valg stemt 4 studenterrepræsentanter ind. Disse 4 studenterrepræsentanter er blandt andet med til at sikre en høj akademisk standard på de forskellige fakulteter, hvor de er med til at bedømme videnskabelige stillinger og tildele ph.d- og doktorgrader. De er med til at diskutere fakultetets budget og komme med ideer til udvikling på de forskellige uddannelsesområder. Og ideer det har de! Jeg har været så heldig at være i dialog med flere af de indvalgte og fælles for dem alle er, at de sidder der for at repræsentere os – De studerende!

Hovedparten af de indvalgte til Akademisk Råd er stillet op for Studentersamfundet. Og selvom de fleste stiller op for samme liste, og alle fortæller, at de ønsker at repræsentere de studerende, kan det mærkes på dem, at de vil repræsentere os på forskellig vis.

Humanistisk fakultet

Lize Maria Daniel van Biesen, der studerer BA Language and International Studies på 6. semester, er valgt ind i det Akademiske Råd på det Humanistiske Fakultet og ønsker at have fokus på de internationale studerende, da hun mener, at de ofte bliver overset. Lize understreger, at det er vigtigt med internationale studerende på universitetet for globaliseringen kræver, at vi lærer mere af hinandens kulturer. Lize er stillet op for Studentersamfundet, og for hende har listen stor betydning:

“I signed up for the Studentersamfundet-list because I strongly believe that they are the only list that really represents the students. I personally do not like the idea of having a political orientation influencing our study environment.”

Line Boye Danielsen, der studerer Interaktive Digitale Medier på 8. semester, og Lau Jensen, der studerer Anvendt Filosofi på 8. semester, er også begge valgt ind for Studentersamfundet i det Akademiske Råd på det Humanistiske Fakultet, og de sidder der, lige som Lize, også af egne personlige grunde. For Line handler det om, at hun ønsker et bedre samarbejde og sammenhæng mellem uddannelserne under Humanistisk Fakultet, da disse er spredt ud både på Campus Øst og Campus City. Yderligere vil hun også gerne kæmpe for at der på sigt kan laves flere muligheder for LGBTQ* studerende, således at de kan finde sammen i fællesskaber.
Lau derimod, stillede op til Akademisk Råd, fordi det blev oplevet besværligt at skifte fra AU til AAU; meget lidt inklusion og introduktion til sit sidefag på AAU og sidder der derfor også af personlige grunde: ”Jeg kunne godt tænke mig at hjælpe til med at undgå, at andre kommer til at stå i samme situation som jeg gjorde”

Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Ved det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet er der også valgt 4 studenterrepræsentanter ind. Den ene af dem er Emil Bock Nielsen, der studerer Miljøvidenskab på 6. semester. Emil fortæller, at han ønsker at have indflydelse på sit studie og studiets arbejdsmiljø. Noget de studerende ved det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet vil komme til at mærke er, at Emil vil kæmpe for muligheden for at skabe flere frivillige lokale studieforeninger, da han synes, det er vigtigt med et godt fagligt og socialt miljø på instituttet generelt. For Jonas Kallehauge Ryden, der studerer Operations & Innovation Management på 8. semester, har han valgt at stille op til det Akademiske Råd fordi han ønsker at præge den kvalitet af undervisning som bliver udbudt på uddannelsen samtidig, vil han helt personligt kæmpe for at AAU går forrest på den digitale front.

”Jeg vil kæmpe for at vi går forrest på den digitale front og viser resten af det nationale og internationale samfund hvordan teknologier kan bruges på en profitabel måde til at revolutionere de traditionelle forretnings og produktudviklings processer”.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Daniel Ramsing Lund, der studerer Sundhedsteknologi på 8. semester er valgt ind i det Akademiske Råd for Det sundhedsvidenskabelige Fakultet. Daniel ønsker at repræsentere de studerende som én samlet front, og han føler ikke, at der er grund til, at de studerende kæmper internt, når man i bund og grund alle har det samme formål – nemlig at gøre studiemiljøet bedre. Daniel vil fremover kæmpe for mere studenterinddragelse og et bedre studiemiljø, ved blandt andet at gøre en indsats for “at alle de større strategiske valg AAU tager har haft studerende ind over processen”.

Tekniske Fakultet for It og Design

Ann-Sofie Hansen, der studerer Environmental Management and Sustainability Science på 8. semester og Lukas Bjørn Leer Bysted, der studerer Interaktionsdesign på 8. semester er de 2 ud af 4 studenterrepræsentanter, der er valgt ind Hos det Tekniske Fakultet for It og Design.  Disse to er også begge valgt ind for Studentersamfundet. Ann-Sofie ny i studenterpolitikken, og har blandt andet stillet op til valget, da hun ønsker, at der skal være mere fokus på verdensmålene, og hun glæder sig til at repræsentere sine medstuderende i det Akademiske Råd.
Lukas derimod er genopstillet til Akademisk Råd på TECH og kan dermed sikre overlevering og kontinuitet til de nye indvalgte. Lukas er glad for sine gode forbindelser i rådet, og for ham er det vigtigt, at de studerende er involveret ”for eksempel ved at involvere de lokale foreninger i renoveringen af Fredrik Bajers Vej 7”, fortæller han til Agenda.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Studentersamfundet er stærkt repræsenteret ved de forskellige Akademiske Råd, men der findes også enkelte indvalgte studenterrepræsentanter som er stillet op for lister som blandt andet Frit Forum og POLIS/ESA.
Dette kommer særligt til udtryk ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, da de fire indvalgte er fra tre forskellige lister, nemlig Studentersamfundet, Frit Forum og Polis. Tommy Kloster Duch Eriksen, er stillet op som kandidat for listeforbundet POLIS/ESA. Tommy er næstformand i POLIS og har valgt at stille op for POLIS, fordi han mener den foreningen er: ”den faste, og stærkeste, repræsentant for studerende på skolen for Statskundskab”. Og det er nok ikke så underligt at Tommy har valgt POLIS idet, da han læser Politik og Administration på 6. semester. At Tommy er stillet op for både ESA og POLIS bunder ud i at disse altid, ifølge Tommy, har haft et godt samarbejde og ensartede interesse. Tommys personlige fokus vil være mod de store besvarelser, der særligt er sket imod det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Listerne

Det kan lyde som om at Tommy er den eneste, som har et særligt fokus på den gruppe studerende han er en del af ved sit eget fakultet, men det er ikke sådan landet ligger.

Der er mange forskellige lister repræsenteret ved AAU valg, og grundene til at man stiller hhv. personligt, for en liste eller i et listeforbund kan være mange, men fælles for alle dem vi har snakket med er, at de ønsker at repræsentere de studerende.

Stillede lister til Akademisk råd
Studentersamfundet ● AAU Internationale Studerende ● Frie Borgerlige Studerende ● Frit Forum ● Erhvervsøkonomisk Sammenslutning Aalborg (ESA) ● POLIS ● Økonomernes Forening ● Personlige lister

Når man stiller op for en forening, modtager denne valgmidler HVIS man bliver indvalgt. Dem kan foreningen så bruge til forskellige ting for eller til de studerende. En større forskel på svarene fra de indvalgte vi har snakket med, udtrykkes kun via personlig erfaringer, men det har selvfølgelig stor betydning for hvem man repræsenterer. Hvis man for eksempel er interesseret i national politik, kan man tage de spæde skridt på vejen til en politisk karriere ved at opstille for sit valgte parti. Dette giver god erfaring, og selvom man selvfølgelig også varetager partiets interesser, udtrykker de indvalgte til os, kun de studerendes interesser i højsædet.

Hvilken liste man stiller op for er altid ens eget valg, og hvorfor så mange er stillet op for Studentersamfundet er Niklas Antonisen måske et godt eksempel på. Han studerer Sociologi på 6. semester, og er organisatorisk næstforperson i sin studenterforening ‘Sociologisk Forening i Aalborg’. Han er opstillet og indvalgt ved studienævnet for Sociologi, men har i samarbejde med sin forening besluttet, at han ved Akademisk råd, skulle opstille for Studentersamfundet. Han forklarer, at foreningen ikke kun ønsker at repræsentere sociologistuderende, når fakultetet har så mange forskellige studieretninger, men hellere ønsker at fremme samarbejdet på tværs, og varetage alle de studerendes interesser, hvilket vurderedes var bedst muligt gennem Studentersamfundets liste.

Det større perspektiv

Det er vigtigt for undervisningen, der er kerneopgaven på Universitetet, at de Akademiske Råd har studerende, der er repræsenteret rundt om bordet”, sådan fortæller Trine Schultz, der er formand for Akademisk Råd på det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Trine fortæller til Agenda, at hun oplever, at de studerende involverer sig meget i dialogen, og at de perspektiver, der kommer fra de studerende, kan bidrage til nuancering af et emnes behandling. Trine fortæller, om hvordan hun har oplevet, at de studerende har gjort en forskel, særligt under vedtagelsen af den nye budgetmodel og budgettet for 2019.
Men selvom Trine Schultz understreger vigtigheden i, at de studerende er repræsenteret i de Akademisk Råd, er ledelsespsykolog og studielektor Per Østergaard bekymret for at den reelle magt er flyttet til den absolutte top. Dette understreger han i et debatindlæg i Finans i december 2018. I debatindlægget uddyber Per Østergaard sin frygt for, at de studerende, det administrative og øvrige akademiske personale kun har indflydelse til ufarlige detaljer, og han mener, at de studerende har indfundet sig med, at det er den medindflydelse de nu engang har. Han husker selv tilbage til 1968, hvor han dengang var ’en lille brik midt i al kaosset’. Han forklarer i debatindlægget, at han ikke vidste hvad han skulle mene om oprøret, men han kunne mærke at der var grund til det.

Om der er grund til oprør i dag, skal jeg personligt ikke gøre mig klog på. Jeg har efter denne artikel fået en helt anden forståelse for, hvad det er mine medstuderende i de forskellige Akademisk Råd laver – og det håber jeg også, at du har. Jeg er sikker på, at de indvalgte vil forsøge at gøre en forskel for Aalborg Universitet. Personligt synes jeg selv, at det er vigtigt, at vi som studerende får indsigt i, hvad de indvalgte diskuterer i de Akademiske Råd. Jeg vil derfor opfordre de forskellige indvalgte til fremover at prøve at nå længere ud til de medstuderende. For hvem ved? Måske på den måde får vi et højere stemmeantal til næste års AAU valg og mere reel mulighed for indflydelse.