– hvad forventes af dig, og hvad har du krav på?

Tekst: Alexander Kokkedal

Foto: Stine Bro

På universitetet er man ansvarlig for sin egen læring. Det er nok en sandhed med modifikationer, for der er jo stadigvæk noget, der hedder forelæsninger og vejledning, så man bliver ikke helt ladt i stikken af ”de voksne” på et universitet. Undervisere har en forventning om, at studerende tager deres studier alvorligt, og omvendt har studerende en forventning om, at undervisere leverer undervisning og projektvejledning.

For at øge de studerendes studieintensitet og hæve antallet af timer på uddannelser med få undervisnings- og vejledningstimer blev der i sommeren 2017 oprettet en arbejdsgruppe på AAU, der skulle levere to produkter: dels et absolut minimum for, hvor mange timers undervisning og vejledning, der kan forventes på et typisk semester, dels en studieaktivitetsmodel, der viser de aktiviteter, der indgår i en uddannelse på AAU.

Minimumstimetallet er en målsætning, mens studieaktivitetsmodellen er et redskab til brug ved forventningsafstemning med de studerende og kvalitetssikring af uddannelserne. Formanden for arbejdsgruppen, Jakob Stoustrup, som er prodekan for uddannelse på TECH-fakultetet, havde mulighed for at fortælle om produkterne – og hvad de vil betyde fremover.

 

Et fagligt forsvarligt minimum

Over et halvt år skulle arbejdsgruppen overkomme den opgave at lave målsætninger for timetal og finde en model, der passende afspejler aktiviteterne på et studium og den studerendes arbejdsbelastning.

”Initiativet startede med Det Strategiske Uddannelsesråd, hvor prorektor Inger Askehave sidder for bordenden, der er ansvarlig for uddannelserne på AAU. Det Strategiske Uddannelsesråd vedtog kommissorium for en arbejdsgruppe, der blev nedsat med to prodekaner for uddannelse, to institutledere, to læringsforskere, to studieledere, to studienævnsformænd og to studerende,” fortæller arbejdsgruppens formand, Jakob Stoustrup.

Vedrørende minimumstimetallet nåede udvalget frem til, at bachelorstuderende skal kunne forvente mindst 120 timers undervisning (forelæsninger mv.) og 30 timers vejledning på et semester. For kandidatstuderende er timetallene hhv. 90 og 20 pr. semester. Stoustrup forklarer fastlæggelsen af de forskellige minimumstimetal.

”I udvalget har vi brugt en del krudt på, hvad der er fagligt forsvarligt, og vi mener, at vi har fundet et niveau, hvor de studerende får et tilstrækkeligt stort tilbud i forhold til undervisning og vejledning, og hvor der samtidig er plads til fordybelse,” siger han.

”Idéen er, at vi på universitetet vil sørge for at prioritere ressourcerne således, at minimumstimetallet kan gælde for alle. Vi har som sigtepunkt at få det gennemført i 2020, for de fleste fakulteter har uddannelser, som i øjeblikket ikke lever op til målene, og så skal vi ud og få rettet op på det, når vi laver den nye model,” fortsætter Jakob Stoustrup.

 

Små grupper kan være en udfordring

Ved fastsættelsen af minimumstimetallene har man taget højde for AAU’s fokus på problembaseret læring; en dyr model, når det gælder om at sikre vejledningstimer.

”Hvis man sammenligner med det, andre universiteter gør, hvor konfrontationstiden (tid brugt med videnskabeligt personale, red.) fortrinsvist er undervisning og nogle steder i meget store forelæsningslokaler, så er modellen i Aalborg meget dyr, både økonomisk og i form af den tid, forskerne skal bruge på at vejlede studerende,” fortæller Jakob Stoustrup.

”For at det kan hænge sammen, kræver det, at man har visse gruppestørrelser. På mange uddannelser vælger nogle studerende énmandsgrupper, og der er det ikke sikkert, at vi ville kunne fastholde minimumstimetallene til vejledning. Men hvis man følger de gruppestørrelser, som man anbefaler på de forskellige studieordninger – f.eks. grupper på fire eller seks – så kan man også regne med at få det beskrevne antal undervisnings- og vejledningstimer,” fortsætter han.

Langt de fleste både bachelor- og kandidatuddannelser på AAU møder dog allerede det vedtagne minimum for undervisnings- og vejledningstimer, f.eks. lever kun 14 bacheloruddannelser og 15 kandidatuddannelser ikke op til minimummet for undervisning.

”Vi arbejder ud fra de principper, at minimumsmålsætningen skal bidrage til at sikre den faglige kvalitet på alle uddannelser, også på uddannelser med få studerende, hvor vi nok især har nogle udfordringer,” siger Jakob Stoustrup.

 

Fuldtidsstudiet er det ideelle

Som det andet produkt blev arbejdsgruppen enige om en studieaktivitetsmodel, der deler en studerendes forskellige aktiviteter op i et system med hhv. problemorientering kontra disciplinorientering og underviserorganiserede kontra studenterorganiserede aktiviteter.

”Vi ville gerne lave en model, som kunne bruges til to hovedformål: dels til dialog og forventningsafstemning med de studerende, dels til tilrettelæggelse og kvalitetssikring af semestre og uddannelser,” fortæller Jakob Stoustrup.

Modellen med dens forskellige aktiviteter er tilrettelagt ud fra tanken om, at studerende forventes at bruge 42-48 timer pr. uge på deres studie.

”Ideelt set har man studerende, som er fuldtidsstuderende og bruger deres tid struktureret, og så vil vi gerne tilbyde vores studerende et overblik over, hvordan vi har forestillet os, at tiden skal fordeles, og det kan så give anledning til en dialog,” siger Jakob Stoustrup.

 

Model muliggør planlægning af studieaktiviteter

I løbet af 2018 vil man fra AAU’s side udrulle et pilotprojekt, der skal introducere studerende til modellen og give mulighed for at indhente feedback på, om modellen giver et retvisende billede af, hvor mange timer bestemte studieaktiviteter tager.

”Med studieaktivitetsmodellen kan man planlægge alle de mange forskellige typer studieaktiviteter, som studerende indgår i, så de i løbet af et semester, en måned eller en uge har en arbejdsbelastning, hvor der er tilbud nok til, at man lærer det, man skal, men ikke så mange aktiviteter, at det bliver uoverkommeligt for studerende,” siger Jakob Stoustrup.

Han pointerer, at det er essentielt for de studerendes læring, hvor meget arbejde, de lægger i deres studier, hvorfor AAU gerne tager mere ansvar på sig for at sikre, at kurser, uddannelser mv. bliver tilrettelagt på en for studerende fornuftig måde.

”Det har været rigtigt spændende arbejde og en stor opgave, vi stod over for i udvalget, og vi har stor forventning til, at det kommer til at bidrage på en positiv måde for de studerende og ansatte på Aalborg Universitet,” slutter Jakob Stoustrup.

 

Et af arbejdsgruppens resultater var studieaktivitetsmodellen, der findes her. Den skitserer aktiviteter, der hører under en universitetsuddannelse. Modellen er under revision på basis af pilotforsøg og vil muligvis blive ændret afhængigt af resultaterne af disse.

studieaktivitetsmodel

Prodekan for uddannelse på TECH-fakultetet Jakob Stoustrup fortæller om en af AAU nedsat arbejdsgruppes forsøg på at fastsætte minimumstimetal for undervisning og vejledning samt arbejdsgruppens arbejde med at fastlægge forskellige studieaktiviteter.